Realizácia prieskumov

Realizácia on – line prieskumov prostredníctvom našej web aplikácie. Dotazník je možné realizovať na akýkoľvek typ verejného, alebo interného prieskumu názorov. Počet otázok nie je limitovaný. Štruktúru – typológiu otázok je možné definovať priamo pri príprave dotazníka.

Najčastejšie použitie dotazníkového prieskumu:

 • prieskum spokojnosti – zamestnacov, klientov – zákazníkov
 • vyhodnotenie spätnej väzby aktivít (školenia, kampane)
 • prieskum názorov
 • prieskum informačných technológií spoločnosti
 • identifikácia interných rizikových faktorov
 • prieskum finančno-ekonomických faktorov vo firme, podniku

Realizácia je vykonaná na základe písomnej objednávky a spočíva v niekoľkých na seba nadväzujúcich etapách:

 1. prípravné práce – realizujú sa pred spustením on line zberu dát. Náš tím konzultantov v spolupráci s objednávateľov vykoná presnú špecifikáciu objektu prieskumu, zadefinuje ( upraví) jednotlivé otázky a možnosti odpovedí. Vykoná sa špecifikácia cieľových skupín prieskumu.
 2. vykonanie on line zberu dát prostredníctvom web rozhrania
 3. vyhodnotenie zberu dát. Vyhodnotenie je vykonané v dvoch úrovniach – a to spracovanie dát a určenie štatistických ukazovateľov a vecné vyhodnotenie jednotlivých otázok a odpovedí – identifikácia klritických faktorov z hľadiska cieľu prieskumu.

Dodávka spočíva: spracované data realizovaného prieskumu ( primárne interaktívny MS Excel) a súhrnná písomná správa ( spravidla PDF)

Trvanie: cca 2 až 4 týždne od objednania – v závislosti od rozsahu a typológie prieskumu

Cena: kalkulácia v závislosti od typológie a rozsahu prieskumu

i-lekari.sk rezervačný systém pre lekárov a ambulancie

 • Vhodný pre ambulancie, lekárov
 • Šetrí čas, zlepšuje prehľad o termínoch
 • Pacient nie je závislý od ordinačných hodín
 • Možnosť prezrieť termíny z domu, práce
 • Pružná zmena termínov
 • Automatická pripomienka termínu

Základným cieľom portálu je zvýšenie prehľadu a zjednodušenie systému objednávania a správy termínov k lekárom.

Systém je založený na nezávislom prístupe pacienta k svojim informáciám a lekára k informáciám priradených pacientov. Vzájomná činnosť lekára a pacienta je spravovaná prostredníctvom internetového portálu i-lekari.sk.

Výhody a možnosti pre lekára

Lekár po svojej registrácii do systému získava prístup k registrovaným pacientom a taktiež je mu umožnené registrovať vlastných pacientov na základe individuálnej požiadavky a dohody s pacientom.

Lekár zároveň môže zadávať akúkoľvek rezerváciu termínu, a to aj pre neregistrovaných pacientov, prípadne špecifické ambulancie úkony v určitom časovom pásme ( odbery a pod.).

Lekár registráciou získava najmä, jednotnú formu evidencie termínov pacientov. Data sú centrálne denne zálohované.

Lekár má k dispozícii spravovať register svojich pacientov, alebo pacientov, ktorý ho požiadali o priradenie prehľadnou formou.

Základné funkcie dostupné pre lekára:

 • Zadanie špecifikácie ambulancie do registra lekárov
 • Plánovanie denných termínov
 • Tlač denného súpisu objednávok
 • Plánovanie termínov na mesačnej báze
 • Presuny termínov
 • Individuálne nastavenie časových pásiem pre vyšetrenie a on-line rezervácie
 • Vyhľadávanie a výpis termínov pre konkrétneho pacienta, tlač
 • Možnosť blokovania termínov – určenie výluky (dovolenka, PN a pod.)
 • Zadanie termínov pre pohotovosť

Pacient lekára získava:

 • Možnosť zadať rezerváciu bez volania do ambulancie
 • Prehľad o voľných termínoch
 • Prehľad o vlastných termínoch
 • Pripomienkovanie zadaného termínu
 • Informáciu o uzavretí ambulancie – notifikáciou na mail ak mal dohodnutý termín
 • Možnosť presunu termínu
 • Pohodlný a pružný spôsob komunikácie so svojím lekárom
 • Nie je závislý od času ordinačných hodín
 • Možnosť rezervovať si termín aj v deň vyšetrenia
 • Možnosť rezervovať prednostné vyšetrenie, ak to umožní lekár

Prečo začať využívať i-lekari.sk

 • Lacné a jednoduché poskytovanie služieb vyššieho štandardu pre pacienta.
 • Získať viac času pre pacienta
 • Umožniť pacientovi komunikovať on-line
 • Zprehľadiť systém rezervácie termínov
 • Získanie viac pacientov
 • Zvýšenie spokojnosti pacientov
 • Zredukovanie čakania pacienta.
 • Lepšie informovanie pacientov

Komu je i-lekari.sk určený

 • Denné ambulancie
 • Fyzioterapeuti, maséri
 • Psychoterapeuti, logopéd a pod.

Riadenie projektov – web aplikácia

Aplikácia určená pre správu a riadenie priebehu projektov, ako aj interných procesov organizácie. Umožňuje definovať jednotlivé karty projektov v závislosti na individuálnej typovej klasifikácii. Pre jednotlivé projekty je možné stanoviť detailné aktivity – činnosti:

 • V závislosti o metodiky projektového riadenia (etapy projektu, interné požiadavky, požiadavky vykazovania)
 • Špecifické spoločné aktivity – evidencia nevýkonových časových bilancií

Projekty sú spravované a riadené projektovými manažérmi. Cieľom je integrovať podstatné informácie na jednotnom mieste.

Systém je modulárny, v závislosti od individuálnych požiadaviek je možné doplniť špecifické moduly – evidencie:

 • prezenčných listín – školenia
 • stretnutí – meetin minutes
 • nákladov – cost bilances
 • dokumentov – DMS
 • úloh a riešení – projekt / osoba

Staffing – priradenie kapacít ľudských zdrojov k jednotlivým projektom, prípadne interným procesom. Evidencia vyťaženosti zamestnancov, externých partnerov pre potreby jednotlivých projektov. Cieľom je aby jednotliví projektoví manažéri efektívne alokovali zdroje pre projekty.WPM-aktivity01

Rozpočet – alokovanie ostatných zdrojov pre potreby projektov. Rozpočet je tvorený v zmysle zadefinovaných nákladových druhov.

Timesheet – zaznamenávanie osobnej spotreby času zamestnancov, členov projektových tímov medzi jednotlivé projekty, ich aktivity.  Jedná sa o dennú evidenciu, ktorú realizujú jednotliví zamestnanci individuálne. Záznamy je možné následne schvaľovať zo strany projektového manažéra. Údaje sú následne k dispozícii pre štatistiku, reporting. Možnosť generovania mesačného výkazu práce podľa jednotlivých osôb.

Reporting – prístupné pre jednotlivých projektových manažérov. Umožnuje vytvárať súhrnné reporty ohľadom vývoja a stavu projektu. Automaticky preberá spotrebu času z timesheetu a alokáciu zdrojov staffingu. Umožňuje zaznamenávať:

 • identifikované riziká
 • identifikované príležitosti
 • požiadavky na zmenové konanie
 • identifikované problémy
 • zoznam zrealizovaných úloh z pohľadu projektového manažéra
 • zoznam plánovaných úloh stanovených projektovým manažérom
web projekt manažer

web projekt manažer

Prečo web project manager?

 • Nezávislé na platforme – tenký klient
 • Možnosť prístupu z rôznych miest
 • Software ako služba
 • Monitorovanie viacerých projektov
 • Evidencia spotreby zdrojov za projekt
 • Weekly reporting
 • Staffing