Controlling a finančné riadenie spoločnosti

Školenie je primárne určené pre strednú úroveň manažmentu, zamestnancov pracujúcich v oblasti ekonomiky, účtovníctva, výkazníctva v podnikoch a organizáciách. Kurz ucelenou formou prevedie účastníkov všetkými úrovňami finančného riadenia až po koncepciu controllingu v organizácii. Absolvent po absolvovaní kurzu bude pripravený aplikovať vybrané metodiky pri tvorbe koncepcie controlingu v podnikovej praxi.

Osnova školenia:

 • manažment a finančné riadenie
  • charakteristika manažmentu
  • finančný manažment
  • kontrola
 • základy controllingu
  • základné ciele a funkcie controllingu
  • postavenie controllingu v organizačnej štruktúre
  • pozícia controlléra v organizácii
  • manažérske účtovníctvo, vnútropodnikové účtovníctvo, controlling a ich vzájomné vzťahy
  • podstata procesného riadenia nákladov
 • podoby controllingu
  • strategické a operatívne plánovanie
  • forecasting
  • strategický controlling
  • operatívny controlling
  • prepojenie strategického a operatívneho controllingu
  • nákladový controlling
  • nástroje controllingu (rozpočty, kalkulácie)
  • reporting
 • podpora implementácie controllingu do podnikovej praxe
  • fázy implementácie controllingu do praxe
  • motivácia k zavedeniu controllingu
  • IS pre podporu controllingu
 • prípadová štúdia

Odporúčaný rozsah školenia je 3 školiace dni čo predstavuje 18 hodín (60 min.)

 Profil absolventa:

 • schopný vyhodnotiť reálny stav finančného riadenia organizácie a identifikuje možnosti pre zlepšenie
 • vie integrovať interné aktivity do jednotnej koncepcie controllingu a reportingu
 • vie integrovať systémy plánovania, hodnotenia a riadenia nákladov
 • je schopný identifikovať úzke miesta ziskovosti
 • je schopný navrhnúť vhodné identifikátory plnenia stanovených cieľov
 • vie identifikovať riziká finančného riadenia podniku
 • získa analytický pohľad potrebný pre tvorbu controlligového systému v organizácii
 • získa prehľad o moderných trendoch riadenia nákladov
 • je schopný vytvoriť plán riadenia nákladov a výkonov
 • je schopný vytvoriť návrh implementácie controlingových nástrojov v organizácii

Počet účastníkov 1 až 8 osôb

 

Share the Post:

Related Posts

This Headline Grabs Visitors’ Attention

A short description introducing your business and the services to visitors.