MS Excel – Level 2

Kurz pre praktické zvládnutie pokročilého nástroja MS Excel z balíka Microsoft Office. MS Excel predstavuje silný nástroj určený na akékoľvek spracovanie a analýzu dát. Jeho výkonnosť je najmä vo  flexibilite, integrite a komplexnosti z hľadiska možností dátových vstupov (automatizovaný/manuálny) a následnej tvorby komplexných analýz.

Kurz Level 2 je určený najmä tým záujemcom, ktorí buď absolvovali a zvládli základnú úroveň Level 1. Je ideálny taktiež pre tých, ktorí si potrebujú osvojiť praktické zručnosti v oblasti spracovania, analýzy a vyhodnocovania dát vo firemnom prostredí. Predpokladom je že účastník má osvojené základné znalosti používania MS Excel. Primárne je zameraný na princípy, možnosti spracovania a analýzy číselných a nečíselných údajov – dát. Jedným z hlavných cieľov kurzu je nielen ukázať a naučiť pokročilé možnosti informačného systému, ale aj naučiť jeho užívateľov, ako pristupovať k údajom, akým spôsobom si ich musia už na začiatku práce pripraviť, aby s nástroja MS Excel dostali čo najviac. So skúseností vieme že najmä pochopenie princípov spracovania a prípravy dát umožní pre akémukoľvek užívateľovi získať maximum z daného nástroja. 

V rámci pokročilej úrovne je v pláne kurzu účastníkov naučiť tvorbu kontingenčných tabuliek, grafov, tvorba vlastných formátov, podmienečné formátovanie, tvorba zložitejších vzorcov (vnorovanie, podmienky a pod.). Taktiež sa zameriavame na prácu z viacerými tabuľkami, operáciami medzi listami. Nakoniec sa účastníci naučia akým spôsobom je možné vytvoriť a využiť Makrá, vytvorenie vlastných funkcií, ako aj možnosť interaktívneho prístupu k spracovaniu a vyhodnocovaniu dát využitím vlastných procedúr, formulárových okien a pod.

Osnova školenia:

 • Zopakovanie základných vlastností programu MS Excel
  • čo je MS Excel a na čo sa dá využiť
  • štruktúra programu, základné vlastnosti a nastavenia
  • čo je to hárok, bunka, tabuľka, vzorec, makro, funkcia v prostredí MS Excel
 • Princípy spracovania dát
  • charakteristika dát a ich štruktúra
  • pravidlá pre vstupné upravenie a prípravu dát
  • ktoré dáta odkiaľ získať
  • zápis dát do programu, ďalšie možnosti pre vstup dát
 • Práca s dátami v prostredí MS Excel
  • štruktúrované data, neštruktúrované data
  • usporiadanie, filtrovanie, presun dát
  • odkazy na dáta – spôsob odkazovania, oblasť – skupina dát, bunka
  • import a export dát z lokálnych úložísk – CSV, TXT, XML
  • napojenie na externé zdroje dát – SQL a pod.
  • práca s viacerými tabuľkami naraz
  • práca s funkciami, tranformácia a úprava vložených dát
  • ošetrenie dát na vstupe, prepájanie dát, analýza, výpočty
 • Spôsoby reportovania dát. Výstupné spracovanie dokumentu…
  • Tvorba kontingenčných tabuliek, grafy
  • Ako a ktoré dáta predkladám …
  • formátovanie buniek, strany, hárku, tabuliek ( bežné, podmienečné, šablóny)
  • moja prvá správa …
 • Makrá, užívateľské funkcie – procedúry
  • vytvorenie jednoduchého makra a jeho praktické využitie
  • kedy vytvoriť užívateľskú funkciu
  • formuláre – možnosti pre unifikované vkladanie dát
  • zabezpečenie dokumentu
  • zdielenie dokumentu

Odporúčaný rozsah školenia je minimálne 2 školiace dni čo predstavuje 12 hodín (60 min.) – závislé od individuálne dohodnutého rozsahu a obsahu

Profil absolventa:

 • zvládnutie tabuľkového nástroja MS Excel na pokročilej užívateľskej úrovni
 • samostatná schopnosť prípravy podkladov, komplexnýxh analýz
 • vkladanie, úprava, presuny dát v prostredí MS Excel
 • zvládnutie tvorby vzorcov
 • použitie základných funkcií
 • tvorba vlastných jednoduchých funkcií, makier
 • tvorba kontingenčných tabuliek
 • tvorba výstupných správ
 • vytvorenie interaktívnych komplexných zošitov čiastočne nahrádzajúcich menšie aplikácie

Počet účastníkov 1 až 8 osôb

Share the Post:

Related Posts

This Headline Grabs Visitors’ Attention

A short description introducing your business and the services to visitors.