Poradenstvo v oblasti informačných systémov

V oblasti informačných systémov sa zameriavame na komplexnú analýzu informačných systémov a informačných tokov v organizácii. Cieľom je zdokumentovať reálny stav informačných prostriedkov a ich využívanie pri bežnej činnosti podniku. Počas realizácie informačného auditu sa zameriavame najmä na nasledovné oblasti:

  • Nezávislé posúdenie implementovaných informačných systémov (IS)
  • Vymedzenie závislostí medzi jednotlivými IS
  • Posúdenie základných vlastností IS
  • Analýza informačných tokov vzhľadom na IS a business rovinu
  • Analýza vzťahu business procesov a IS
  • Identifikovanie rizík
  • Podpora informačných tokov zo strany IS
  • Bezpečnosť uchovávaných informácií – dát

Účel auditu

Návrh opatrení, ktoré budú viesť k rastu efektivity spracovania informácií, k eliminácií nákupu neperspektívnych licencií, k rozvoju IS vychádzajúceho z charakteru reálneho dátového toku v zmysle kompetenčných požiadaviek vymedzených profesných oblastí. Riešenia sú typu:

  • Quick win – okamžité
  • Systémové – dlhodobé

Cieľom je zníženie režijných nákladov spojených s prevádzkovaním IS a so spracovávaním informácií v organizácii