Strategické riadenie

Riadenie stratégie je odlišné od riadenia prevádzkových činností. Avšak obidve oblasti je nutné vhodne integrovať do prostredia organizácie, len vtedy je možné očakávať požadované výsledky.

Cieľom každej organizácie je:

 • vytvárať žiadúci zisk (nevyhnutná podmienka budúceho rozvoja)
 • neustále zvyšovanie jej hodnoty
 • dosahovať požadovanú výkonnosť
 • zabezpečiť si úspech na trhu,

Aj keď na úrovni top manažmentu je možné skoro vždy identifikovať víziu, nie všade je táto pretransformovaná do firemnej stratégie. Naším cieľom je v rámci podnikového prostredia zabezpečiť prepojenie vizionárskej stratégie s excelentnými prevádzkovými a správnymi procesmi.

Každú organizáciu, podnik posudzujeme individuálne avšak pomocou overených metodík. Na začiatku spolupráce vykonáme východiskovú situačnú analýzu. Jej zámerom je prostredníctvom krátkeho prieskumu naprieč organizáciou zistiť:

 • či podnik má známu a jasnú stratégiu
 • ako zamestnanci na jednotlivých úrovniach vnímajú stratégiu, strategické smerovanie
 • či sú a do akej miery zamestnancom známe ciele,  a ako sú tieto nastavené
 • akým spôsobom sú vykonávané riadiace procesy
 • akým spôsobom sa pristupuje k tvorbe plánu
 • ako má podnik nastavené kontrolné procesy
 • ako podnik meria svoju výkonnosť

Následne formou pracovných stretnutí sa zameriavame na jednotlivé oblasti – procesy tvorby stratégie. Pracovné stretnutia sú realizované formou:

  • individuálnych stretnutí na jednotlivých úrovniach riadenia – riadiaci zamestnanci
  • individuálnych stretnutiach s vybranými typmi pracovných pozícií z neriadiacich zamestnancov.
  • skupinových stretnutí

Do výsledného strategického materiálu sú s našim pričinením pretransformované najmä vízie, ciele a hodnoty top manažmentu, nastavené v zmysle jednotlivých stretnutí a vypracovaných dielčích analýz.

proces vypracovania stratégie
proces vypracovania stratégie

Vyššie uvedená schéma zjednodušene dokumentuje proces vypracovania stratégie v podniku. Cieľom nie je však len vypracovanie dokumentu, ale najmä jeho správne implementovanie do podnikovej praxe. Celý takýto systém je znázornený v nasledovnej schéme:

Systém riadenia
Systém riadenia

 Komu je produkt určený:

 • podnikom, firmám pôsobiacim v privátnej sfére:
  • ktoré nemajú vypracovanú víziu, stratégiu
  • ktoré zaznamenali stagnáciu, nedarí sa im transformovať idey do podnikovej praxe
  • riadeným len na základe finančno-ekonomických ukazovateľov,
  • ktoré nevedia, ako ho vnímajú zamestnanci, zákazníci
  • s rastúcou fluktuáciou, so zvyšujúcimi sa reklamáciami
  • ktoré strácajú konkurenčnú výhodu, klesá im postavenie na trhu
  • ktoré začínajú pôsobiť na nových trhoch, implementujú nové produkty …
  • novým, vznikajúcim podnikom, ktoré potrebujú nastaviť celkový systém riadenia
 • organizáciám pôsobiacim vo verejnom sektore
  • nie je jasne nastavený transfer programového vyhlásenia do praxe
  • nedarí sa im napĺňať volebný program, stanovené iniciatívy
  • mestá, obce, samosprávne kraje

Naša činnosť je doplnená vlastnými analytickým IT nástrojmi na tvorbu, sledovanie plnenia a kaskádovanie cieľov.