Realizácia prieskumov

Realizácia on – line prieskumov prostredníctvom našej web aplikácie. Dotazník je možné realizovať na akýkoľvek typ verejného, alebo interného prieskumu názorov. Počet otázok nie je limitovaný. Štruktúru – typológiu otázok je možné definovať priamo pri príprave dotazníka.

Najčastejšie použitie dotazníkového prieskumu:

  • prieskum spokojnosti – zamestnacov, klientov – zákazníkov
  • vyhodnotenie spätnej väzby aktivít (školenia, kampane)
  • prieskum názorov
  • prieskum informačných technológií spoločnosti
  • identifikácia interných rizikových faktorov
  • prieskum finančno-ekonomických faktorov vo firme, podniku

Realizácia je vykonaná na základe písomnej objednávky a spočíva v niekoľkých na seba nadväzujúcich etapách:

  1. prípravné práce – realizujú sa pred spustením on line zberu dát. Náš tím konzultantov v spolupráci s objednávateľov vykoná presnú špecifikáciu objektu prieskumu, zadefinuje ( upraví) jednotlivé otázky a možnosti odpovedí. Vykoná sa špecifikácia cieľových skupín prieskumu.
  2. vykonanie on line zberu dát prostredníctvom web rozhrania
  3. vyhodnotenie zberu dát. Vyhodnotenie je vykonané v dvoch úrovniach – a to spracovanie dát a určenie štatistických ukazovateľov a vecné vyhodnotenie jednotlivých otázok a odpovedí – identifikácia klritických faktorov z hľadiska cieľu prieskumu.

Dodávka spočíva: spracované data realizovaného prieskumu ( primárne interaktívny MS Excel) a súhrnná písomná správa ( spravidla PDF)

Trvanie: cca 2 až 4 týždne od objednania – v závislosti od rozsahu a typológie prieskumu

Cena: kalkulácia v závislosti od typológie a rozsahu prieskumu

Share the Post:

Related Posts

This Headline Grabs Visitors’ Attention

A short description introducing your business and the services to visitors.