Riadenie projektov – web aplikácia

Aplikácia určená pre správu a riadenie priebehu projektov, ako aj interných procesov organizácie. Umožňuje definovať jednotlivé karty projektov v závislosti na individuálnej typovej klasifikácii. Pre jednotlivé projekty je možné stanoviť detailné aktivity – činnosti:

 • V závislosti o metodiky projektového riadenia (etapy projektu, interné požiadavky, požiadavky vykazovania)
 • Špecifické spoločné aktivity – evidencia nevýkonových časových bilancií

Projekty sú spravované a riadené projektovými manažérmi. Cieľom je integrovať podstatné informácie na jednotnom mieste.

Systém je modulárny, v závislosti od individuálnych požiadaviek je možné doplniť špecifické moduly – evidencie:

 • prezenčných listín – školenia
 • stretnutí – meetin minutes
 • nákladov – cost bilances
 • dokumentov – DMS
 • úloh a riešení – projekt / osoba

Staffing – priradenie kapacít ľudských zdrojov k jednotlivým projektom, prípadne interným procesom. Evidencia vyťaženosti zamestnancov, externých partnerov pre potreby jednotlivých projektov. Cieľom je aby jednotliví projektoví manažéri efektívne alokovali zdroje pre projekty.WPM-aktivity01

Rozpočet – alokovanie ostatných zdrojov pre potreby projektov. Rozpočet je tvorený v zmysle zadefinovaných nákladových druhov.

Timesheet – zaznamenávanie osobnej spotreby času zamestnancov, členov projektových tímov medzi jednotlivé projekty, ich aktivity.  Jedná sa o dennú evidenciu, ktorú realizujú jednotliví zamestnanci individuálne. Záznamy je možné následne schvaľovať zo strany projektového manažéra. Údaje sú následne k dispozícii pre štatistiku, reporting. Možnosť generovania mesačného výkazu práce podľa jednotlivých osôb.

Reporting – prístupné pre jednotlivých projektových manažérov. Umožnuje vytvárať súhrnné reporty ohľadom vývoja a stavu projektu. Automaticky preberá spotrebu času z timesheetu a alokáciu zdrojov staffingu. Umožňuje zaznamenávať:

 • identifikované riziká
 • identifikované príležitosti
 • požiadavky na zmenové konanie
 • identifikované problémy
 • zoznam zrealizovaných úloh z pohľadu projektového manažéra
 • zoznam plánovaných úloh stanovených projektovým manažérom
web projekt manažer
web projekt manažer

Prečo web project manager?

 • Nezávislé na platforme – tenký klient
 • Možnosť prístupu z rôznych miest
 • Software ako služba
 • Monitorovanie viacerých projektov
 • Evidencia spotreby zdrojov za projekt
 • Weekly reporting
 • Staffing
Share the Post:

Related Posts

This Headline Grabs Visitors’ Attention

A short description introducing your business and the services to visitors.